Friday, June 6, 2014

मी तुझ्या शिवाय..."मी तुझ्या शिवाय जगूच शकत नाही"

या सारखे प्रेमातले दुसरे चुकीचे वाक्य नाही.

एका गोष्ट सांगतो,
मग बघा पटतेय का माझे म्हणणे,

"एक राजा होता,

Saturday, August 3, 2013

एक दिवस


एकदा सहज बागेत
बोलता बोलता ती मला म्हणाली,

"प्लीज सांग
मला तु हे प्रेम म्हणजे नक्की कायअसते..??.."

तेव्हा मी थोड हसुन म्हणालो,

"अगं वेडी प्रेम

Sunday, May 12, 2013

Happy Mothers Day

आज वाटते आई तुझ्या
जवळ येऊन बसावे |
मांडीवर डोक ठेऊन
तुझ्या शांतपणे निजावे |
 

घरापासून दूर म्हणून
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...